Трудове право

ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ

про стягнення заборгованості по заробітній платі та

середнього заробітку за час затримки розрахунку

          Ст. 115 КЗпП України передбачено – заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Згідно ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

          Згідно п. 7 ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

          Відповідно до ст.117 КЗпП України, в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

          При визначені розміру середньої заробітної плати, слід керуватися нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100, згідно якого нарахування виплат, що обчислюється із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадиться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

          Час затримки виплати заробітної плати рахується за кількість робочих днів.

          Необхідно визначити середній заробіток за час затримки виплати заробітної плати Заявнику.

          Відповідно до ст. 233 КЗпП України, у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. Заявник звільнений від сплати судового збору на підставі п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір».

Приклад стягнення заборгованості по заробітній платі та середнього заробітку за час затримки розрахунку http://reyestr.court.gov.ua/Review/75866085

Приклад судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати,- http://reyestr.court.gov.ua/Review/88421595

Приклад стягнення компенсації за втрату частини грошових доходів у зв`язку з порушенням їх виплати http://reyestr.court.gov.ua/Review/89468190