ПАМ'ЯТКА згідно Кримінального процесуального кодексу України: ОБШУК, ДОПИТ

 

ПАМ'ЯТКА згідно Кримінального процесуального кодексу України (КПК) від 13 квітня 2012 № 4651-VI

Розділ І

 • Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 16 КПК України).
 • Згідно з ч.1 ст. 234 КПК «обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб». Викладений у цій нормі перелік об’єктів є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
 •  Ч. 2 ст. 234 КПК закріплює, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Така ухвала повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, а також містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановлена ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
 • Уважно читайте ухвалу про обшук ДО підпису про її отримання. Неодмінно перевірте: чи не минув термін дії ухвали, чи правильно вказано адресу приміщення (врахуйте перепланування, позначення літер, корпусу тощо) і найменування установи. Якщо знайшли помилки, у вас є всі підстави викликати міліцію і використовувати інші легальні засоби захисту, оскільки правоохоронні органи в даному випадку можливо порушують статті Кримінального кодексу: ст. 365 Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст. 162 Порушення недоторканості житла.
 • Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором (вичерпний перелік осіб). На особу, яка проводить обшук, покладено обов’язок вжиття належних заходів для забезпечення присутності осіб, чиї права й законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої дії особам, які беруть у ній участь, роз’яснюються їх права і обов’язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена законом. Також ст. 223 КПК України передбачено, що проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз (ч. 1 ст. 235 КПК України).
 • Також, як і для інших слідчих дій, установлено необхідність проведення обшуку в період часу, коли буде зав­дано найменшої шкоди звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку (ч. 2 ст. 236 КПК України).
 • Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії – ч. 7 ст. 223 КПК України. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження. В зв’язку з цим слід зазначити, що потрібно наполягати на тому, щоб поняті пред’явили документи. Це може бути аргументовано тим, що є сумніви в заінтересованості осіб, які є понятими. Також потрібно обов’язково пересвідчитися у відповідності прізвищ, які зазначені в протоколі обшуку та документах понятих.  У разі відмови обов’язково зазначте про це в протоколі.
 • Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія (ч. 3 ст. 236 КПК України). Рекомендуємо перед підписанням про її вручення написати «Отримав о (вказати точний час), вимагаю присутності адвоката (вказати ПІБ або найменування юридичної фірми), вимагаю фіксації слідчої дії на підставі ст. 107 КПК». Недопущення адвоката є грубим порушенням права на правову допомогу передбаченого ст. 59 Конституції України.
 • Відсутність відеокамери у слідчого тягне за собою недійсність даної слідчої дії. Ви також можете вести фіксацію самостійно. Згідно із ч.1 ст.107 КПК України виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов'язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. 
 • Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.  
 • Особи, у присутності яких здійснюється обшук, мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку (ч. 8 ст. 236 КПК України). Згідно з положенням ч. 5 ст. 104 КПК України, зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у проведенні процесуальної дії. Не пишіть у протоколі обшуку, ніби ви щось видали добровільно.
 •  Брати пояснення чи допитувати працівника під час обшуку можна, лише якщо він сам того бажає. Перебуваючи на роботі, працівник має дотримуватися корпоративної культури та діяти в інтересах банку.
 • Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім’ї або його представникові. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації (ч. 9 ст. 236 КПК України).

Розділ ІІ

 • Відповідно до ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Таким чином, особу можуть викликати по телефону, однак, щоб притягти особу до відповідальності за неприбуття на виклик (застосування штрафних санкцій або приводу), необхідно довести, що особа викликалася по телефону і ухилилася від явки. Тому в будь-якому разі необхідно вимагати направлення (надання) повістки з усіма передбаченими даними.
 • Згідно ст. 137 КПК України, у повістці про виклик повинно бути зазначено прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик; найменування та адреса суду або іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв’язку; ім’я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса;  найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик; процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа; час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи; процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа;  наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу; передбачені цим Кодексом поважні причини, через які особа може не з’явитися на виклик, та нагадування про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення; підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик. 
 • Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом (ч. 8 ст. 135 КПК України). Несвоєчасне одержання повістки про виклик є поважною причиною для неприбуття особи на виклик (ч. 7 ст. 138 КПК України).
 • Згідно ст. 224 КПК України, допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати.
 • Допит не може продовжуватися без перерви понад 2 години, а в цілому – понад 8 годин на день. Простежте, щоб у протоколі було правильно вказано час початку допиту і час його закінчення. Під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис. Про те, що проводиться такий запис Вас повинні попередити перед початком допиту. Прослідкуйте, щоб в протоколі допиту був запис про використання аудіо-або відеотехніки.
 • Допитувана особа має право використовувати під час допиту власні документи і нотатки. За бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої показання власноручно.
 • Обовязково наполягайте на присутності адвоката під час допиту. Ні в якому випадку не підписуйте відмову від користування правовою допомогою під час давання показань.
 • Якщо Ви не готові давати показання – не робіть цього; про погане самопочуття під час допиту має бути негайно повідомлено, також Ви можете просити викликати швидку.
 • Пам’ятайте, що Ви завжди маєте можливість відмовитися від дачі показань взагалі або з конкретних питань на підставі ст. 63 Конституції України.
 • Уважно прочитайте протокол, внесіть ВСІ свої зауваження, щодо формулювання запитань, не внесення того, що ви говорили чи навпаки – додання того, що не звучало. Ви не обмежені в кількості зауважень, також зверніть увагу на те, чи були інші особи в приміщенні де Вас допитували.
 • Час, проведений на допиті, не вважається прогулом на роботі і зараховується як робочий час. Заробітна плата за цей час повинна виплачуватися в повному обсязі. Для цього після допиту попросіть слідчого зробити відмітку та завірити печаткою про час Вашого перебування у державній установі.